Incidentenprocedure

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen zich incidenten voordoen. Door vroegtijdig te reageren op signalen wil Beëljada voorkomen dat deze incidenten plaats vinden. Mochten er toch incidenten hebben plaatsgevonden, dan willen wij er alles aan doen om herhaling van het incident te voorkomen. Hiervoor is wordt een incidentenprocedure opgesteld, waarin de verschillende acties zijn omschreven en wij ook hebben opgenomen op welke momenten er een verantwoordelijkheid is voor melding van het incident door de directeur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd/de Inspectie SZW/Autoriteit persoonsgegevens (AP)/toezichthouder gemeente. De procedure beschrijft de wijze waarop incidenten worden geregistreerd en afgehandeld.

 

Definitie

‘een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de cliënt of medewerker heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden(bron: NTA 8009:2007)’

 

  1. Medewerk(st)er:
  • Stelt vast dat er incident en/of gevaarlijke situatie heeft plaatsgevonden
  • Neemt direct de noodzakelijke maatregelen
  • Legt het incident / de gevaarlijke situatie vast in het dossier van de cliënt en meldt dit aan de directeur
  1. Directie:
  • Bepaalt of er een verdere risico-analyse nodig is
  • Formuleert eventueel verbetermaatregelen
  • Bespreekt de melding in de diverse overleggen
  • Beslist of de melding nadere acties of overleg behoeft en sluit de melding hierna af
  • Beoordeelt de genomen maatregelen op effectiviteit

 

De meldingen worden gebruikt als input voor de jaarlijkse organisatiebeoordeling