Incidentenprocedure

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen zich incidenten voordoen. Door vroegtijdig te reageren op signalen wil Beëljada Thuiszorg voorkomen dat deze incidenten plaats vinden. Mochten er toch incidenten hebben plaatsgevonden, dan willen wij er alles aan doen om herhaling van het incident te voorkomen. Hiervoor is wordt een incidentenprocedure opgesteld, waarin de verschillende acties zijn omschreven en wij ook hebben opgenomen op welke momenten er een verantwoordelijkheid is voor melding van het incident door de directeur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd/de Inspectie SZW/Autoriteit persoonsgegevens (AP)/toezichthouder gemeente. De procedure beschrijft de wijze waarop incidenten worden geregistreerd en afgehandeld.

 Definitie

‘een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die tot schade aan de cliënt of medewerker heeft geleid, had kunnen leiden of (nog) zou kunnen leiden(bron: NTA 8009:2007)’

 1. Medewerk(st)er:
 • Stelt vast dat er incident en/of gevaarlijke situatie heeft plaatsgevonden
 • Neemt direct de noodzakelijke maatregelen
 • Legt het incident / de gevaarlijke situatie vast in het dossier van de cliënt en meldt dit aan de directeur
 1. Directeur:
 • Bepaalt of er een verdere risico-analyse nodig is
 • Formuleert eventueel verbetermaatregelen
 • Bespreekt de melding in de diverse overleggen
 • Beslist of de melding nadere acties of overleg behoeft en sluit de melding hierna af
 • Beoordeelt de genomen maatregelen op effectiviteit

De meldingen worden gebruikt als input voor de jaarlijkse organisatiebeoordeling.

 • Formulier incidentmelding
 • Risico inventarisatie
 • Organisatiebeoordeling

Door de directeur wordt besloten of gedane meldingen ook bij het IGJ gemeld dienen te worden. Om het melden van incidenten te bevorderen worden ingediende meldingen niet gebruikt als input voor functioneringsgesprekken.

Nazorg

Na een incident of calamiteit kan het voor zowel  cliënt als medewerker waardevol zijn extra nazorg te ontvangen.

Bij incidenten is de nazorg voor medewerkers veelal in de overleggen waarin het incident aan bod komt en op het moment zelf door de aanwezige eindverantwoordelijke. Wanneer een  cliënt merkbaar betrokken is geweest wordt aan de hand van het incident op initiatief van en onder verantwoordelijkheid van de directeur passende nazorg gegeven.

Een calamiteit kan voor zowel  cliënt, bezoeker als medewerker grotere traumatische gevolgen hebben. Daarom wordt na een calamiteit altijd met medewerkers gesproken, al dan niet gezamenlijk. De  cliënt en bezoeker worden al dan niet met de nodige zorg tegemoet gekomen. Voor de omgang met calamiteiten is het calamiteitenplan opgesteld.

Definitie melding inspectie

Beëljada Thuiszorg is verplicht binnen 72 uur melding te maken bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd wanneer er een calamiteit of geweld in de zorgrelatie heeft plaatsgevonden (volgens artikel 1 van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg). Hieronder worden de definities van deze meldingen en de overige verplichte meldingen weergegeven.